FAQs Complain Problems

बेलडाँडी गाउँपालिका अन्तरगत भुमि सम्बन्धी नाप नक्सा कार्यमा सहयोगका लागी आवश्यक फिल्ड सहायक छनौटका मापदण्डहरु ।

बेलडाँडी गाउँपालिका अन्तरगत भुमि सम्बन्धी नाप नक्सा कार्यमा सहयोगका लागी आवश्यक फिल्ड सहायक छनौटका मापदण्डहरु ।

आर्थिक वर्ष: