FAQs Complain Problems

७९-८०

स्वास्थ्य सेवा करारमा पदपुर्तीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे ।

यस गाउँपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि आवश्यक कर्मचारी करार सेवामा पदपुर्ती सम्बन्धी विज्ञापन नं ०९/२०७९/०८० ,१०/२०७९/०८० ,११/२०७९/०८० र १२/२०७९/०८० को मिति २०८०/०३/२६ गते लिईएको लिखित परिक्षा र अन्तरवार्ताको कुल प्राप्तांकका आधारमा अन्तिम नतिजा प्रकासन गरिएको ।

दस्तावेज: