FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७८/०७९ को पौष महिनाको खर्चको फाँटवारी ।

७८/०७९ 01/21/2022 - 13:26

आधािभुत तह कक्षा ८ को बार्षिक परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 07/04/2021 - 16:27 PDF icon Beldadi Global Academy-ledger.pdf, PDF icon Kanchan Galaxy Public School-ledger.pdf, PDF icon Siddhanath Ma V-ledger.pdf, PDF icon Siddhanath Basic School-ledger.pdf, PDF icon Shinhapal Adhar V-ledger.pdf, PDF icon Saraswati Ma V-ledger.pdf, PDF icon Saraswati Janata Ma V-ledger.pdf, PDF icon Saileswori Pra V-ledger.pdf, PDF icon Sagarmatha Siksha Academy-ledger.pdf, PDF icon Rauleshwar Ma VI-ledger.pdf, PDF icon Model Child Care Ebs-ledger.pdf, PDF icon Ganesh Ma V-ledger.pdf, PDF icon Beldadi Navjyoti Public School-ledger.pdf, PDF icon Baijnath Ma V-ledger.pdf

आ व २०७७/०७८ जेठ महिनाको खर्चको फाटवारी ।

७७/७८ 06/17/2021 - 15:06 PDF icon ०७७-०७८ जेठ महिनाको खर्चको फाटवारी .pdf

चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी

७७/७८ 04/18/2021 - 11:09

माघ महिनाको खर्चको फाटवारी ।

७६/७७ 02/13/2020 - 16:27 PDF icon CCF_000012.pdf, PDF icon CCF_000014.pdf

आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेट विनियोजन

७६/७७ 08/28/2019 - 16:30 PDF icon आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेट विनियोजन

आ.ब. २०७५/२०७६ को बार्षिक आय व्यय विवरण

७५/७६ 08/28/2019 - 14:20

आ.ब. २०७५/०७६ को माघ महिना सम्मको खर्चको फाँटवारी

७५/७६ 02/18/2019 - 16:11

Pages